Fleksibilne in inovativne teleskopske tribune Elan za športne, kulturne in večnamenske dvorane. Tribune se prilagajajo prostoru in specifičnim zahtevam dogodkov.
Celovite rešitve za večnamenske športne dvorane, manjše šolske telovadnice in zunanja igrišča. Opremljanje popolnoma novih objektov in prenove dotrajanih športnih prostorov.
Vrhunske športne podlage in zarisovanje igrišč. Nabor različnih športnih podov primernih za opremo velikih športnih aren, manjših šolskih dvoran in zunanjih športnih površin.
Zaščitne mreže in mehke stenske obloge za zagotavljanje varnosti športnega objekta in akustične obloge za pridušitev zvoka.
Vgrajena dvoranska oprema za razgibavanje, zmogljivost in osnove plezanja. Letveniki, stropna plezala, stenska plezala in plezalne stene.
Kvalitetne športne blazine različnih dimenzij in za raznoliko uporabo. Možnost izbire med različnimi barvami.
Večnamenski električni in ročni semaforji primerni za različne športne panoge. Nekateri semaforji imajo tudi FIBA certifikat.
Oprema za shranjevanje drobne športne opreme in garderobne prostore.
Drobna oprema za ustrezno izvajanje programa športne vzgoje, prireditev in tekmovanj.
Notranje in zunanje košarkarske konstrukcije namenjene profesionalnemu in rekreativnemu igranju. Oprema je zasnovana in izdelana v skladu z varnostnimi predpisi in FIBA standardi.
Profesionalna športna oprema Elan za ulično košarko, ki vzdrži zahtevne akrobatske točke in zabijanja.
Oprema za rokomet je primerna za šolsko uporabo, rekreativni nivo in tekmovanja na najvišjem nivoju. Oprema je skladna z varnostnimi predpisi in IHF standardi.
Oprema za dvoransko in zunanjo odbojko, ki je izdelana v skladu z varnostnimi predpisi in pravili FIVB.
Vse za nogomet v šolah, društvih in za rekreativno uporabo. Goli različnih dimenzij in barv ter drobna oprema za treninge in tekmovanja.
Gimnastična oprema za šolsko uporabo in športno gimnastiko, izdelana v skladu s standardi in po priporočilih mednarodne gimnastične zveze FIG.
Kvalitetna oprema za atletiko, prilagojena šolski uporabi, treningom in tekmovanjem na najvišjem nivoju.
Prevozna in vtična oprema za zunanjo in notranjo uporabo. Oprema je izdelana v skladu z funkcionalnimi in varnostnimi standardi.
Oprema za namizni tenis, ki je primerna za zunanjo in notranjo uporabo. Mize in loparji so prilagojeni različnim nivojem znanja in so v skladu s standardi mednarodne namiznoteniške zveze ITTF.
Drobna oprema za dvoranski hokej, primerna za šolsko uporabo.
Pregradne zavese na elektro pogon, ki ločijo skupni prostor na dva ali več prostorov. Primerne za uporabo v notranjih prostorih.
Enostavne prostoviseče pregradne zavese za zaščito in razdelitev prostora.
Elan Transflex je mobilna sedežna rešitev za hitro in učinkovito oblikovanje različnih sedežnih postavitev v večnamenskih objektih.
Celostne sedežne rešitve za športne, prireditvene in večnamenske arene različnih velikosti.
Teleskopske tribune Teater so prilagojene potrebam specifičnih prireditvenih prostorov kot so gledališča, konferenčne dvorane, kinodvorane in predavalnice ter zagotavljajo najvišjo raven udobja.
Prilagodljive tribune za manjše telovadnice in zunanja igrišča. Tribune se enostavno zložijo, pospravijo in zavzamejo malo prostora.
Širok nabor sedežnih mest z različnimi mehanizmi in nivoji udobja, materialov in barv.
Flexible and innovative Elan telescopic stands for sports, venue and multipurpose halls. Our seating systems are adjusting to space and specific requirements of different events.
Complete solutions for multipurpose gyms, smaller school gyms and outdoor playgrounds. Equipping completely new facilities and renovating outdated sports facilities.
Superb sports flooring and court marking. A variety of sports floors suitable for large sports arenas, smaller school halls and outdoor sports areas.
Protective nets and soft wall coverings to ensure the safety of the sports facility and acoustic coverings to attenuate the sound of ball strikes.
Built-in indoor equipment for exercise and climbing. Wall bars, ladders, wall mounted climbing equipment and climbing walls.
Elan sports mats of various sizes and for different types of use. Our sport mats come in different colors.
Multipurpose electric and manual scoreboards suitable for different sports. We also offer FIBA certified scoreboards.
Storage closets for small sports equipment and locker rooms.
Small equipment for sports, events and competitions.
Indoor and outdoor basketball structures for professional and recreational play. The equipment is designed and manufactured in accordance with safety regulations and FIBA standards. We develop our products with our own know-how.
Professional high-end Elan Street Basketball Sport Equipment that withstands challenging acrobatic performances and scoring.
Built-in or portable handball equipment suitable for school sports, recreational level and top level competitions. The equipment complies with safety regulations and IHF standards.
Indoor and outdoor volleyball equipment manufactured in accordance with FIVB safety regulations and rules.
All for football in schools, football clubs and for recreational use. Football goals of different sizes and colors and small equipment for training and competition.
Gymnastic equipment for school use and sports gymnastics, manufactured in accordance with the standards and recommendations of the International Gymnastics Association FIG.
Athletic equipment suitable for school use, trainings and high level competitions.
Badminton equipment for outdoor and indoor use. The equipment is manufactured in accordance with functional and safety standards.
Table tennis equipment for indoor and outdoor use. Tables and rackets for different levels of skills. Our products are produced in accordance with the ITTF International Table Tennis Federation.
Indoor hockey equipment for school use.
Elan TransFlex is a flexible mobile seating solution allowing various seating setups for hosting a wide range of different events in sports and multipurpose arenas.
Complete seating solutions for sports, event and multipurpose arenas of various sizes.
Auditorium telescopic stands are tailored to the needs of specific event venues such as theaters, conference rooms, cinemas and lecture halls and provide the highest level of comfort.
Flexible stands for smaller gyms and outdoor playgrounds. The stands are easy to fold, store and they take very little space.
A wide range of seating options with different folding systems, comfort levels, materials and colors.
Electrically operated dividing curtains separate a common space into two or more spaces. They are suitable for indoor use.
Simple free hanging dividing curtains to protect and divide spaces.

Večnamenska športna igrišča Agorespace so namenjena vsem generacijam z željo po športu in druženju. Primerna so za igranje različnih športov kot so nogomet, košarka, tenis, odbojka, atletika in drugi športi. Modularna Agorespace igrišča so v skladu z najvišjimi standardni varnosti in kakovosti, so trpežna in enostavna za vzdrževanje.

Izbirati je mogoče med različnimi tipi, dimenzijami in materiali igrišč:

Agorespace multisports courts are designed for all generations with a desire for sport and socialising. They are suitable for playing various sports such as football, basketball, tennis, volleyball, athletics and others. Agorespace modular courts comply with the highest safety and quality standards, are durable and easy to maintain.